biznes

Jak zgłosić wierzytelność?

Prawo upadłościowe dokładnie określa pismo procesowe jakim jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Złożenie takiego pisma uzależnia wziędzie udziału wierzyciela w tym rodzaju postępowania.

Nowelizacja przepisów ustawy

Nowelizacja ustawy spowodowała, że obecnie zgłoszenie wierzytelności dokonuje się do syndyka bezpośrednio. Jest to podmiot odpowiedzialny za formalne sprawdzenie zgłoszenia oraz analizę merytoryczną. Lista wierzytelności jest ustalana na podstawie jego działań.

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wierzytelności

Zakres zadań, które były wykonywane przez sędziego komisarza musiał być ograniczony, dlatego zostały wprowadzone zmiany. Zdaniem ustawodawcy ma to przyspieszyć oraz usprawnić postępowania upadłościowe, które dotyczy zarówno przedsiębiorców oraz konsumentów. Z tego wynika, że syndyk to organ, który wzywa osobę składającą pismo do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli pismo zgłoszenie wierzytelności w dalszym ciągu nie będzie spełniać warunków pisma procesowego to rolą syndyka jest zwrócenie zgłoszenia wierzytelności. Dlatego też został wprowadzony art. 242a Prawa upadłościowego, który sprawia, że syndyk jest zobowiązany sporządzić uzasadnienie zarządzenia o zwrocie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wymogi formalne

Na takie zarządzenie można złożyć skargę do sędziego-komisarza. We wcześniejszym stanie prawnym uprawnienia syndyka posiadał właśnie sędzia-komisarz. Szczegółowe kwestie zgłaszania wierzytelności są określone w art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego. Jest tam omówione w jakim terminie oraz kto może zgłaszać wierzytelność. Teraz powinnością wierzyciela jest także podanie numeru rachunku bankowego. Należy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązek, ale jedynie powinność. Obowiązek dotyczy wyłącznie wierzycieli, którzy są w posiadaniu takiego rachunku. W piśmie procesowym muszą być zawarte dane, które pozwolą zidentyfikować daną osobę lub firmę. Warto dodać, że wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności wydany 17 grudnia 2015 roku w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości nie jest już aktualny. O tym czy zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest poprawne decyduje syndyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *